Sri Ratha Yatra Mahotsav in Vrindavan

This year the Ratha yatra festival of the beloved Jagannath deity of Gaura Parshad Sri Murari Gupta, will take place on 26/27 June 2006. All devotees are invited to participate and also to contribute some service/donation to the festival.

Schedule:

26.6.2006 – Monday: Adhivas Sankirtan after Sandhya Arati (Evening)

27.6.2006 – Tuesday: 4.15 am Mangala Arati, Mahajan Padavali kirtan, Sri Swarup Damodar Goswami Prabhu appearance festival, 7.30 am Sringar Arati, 10.30 am Bhoga Arati, 11.00 am – 02.30 pm Prasadam, 03.30 pm Beginning of Ratha Yatra.

Route: Rajpur, Gurukul road, Mathura road, Anaj Mandi, Loi Bazar, Tanga stand, Jnan gudri, return to Vishram bat.

Place: Visram Bat, Dharmartha Trust, Sri Jagannath Mandir, Rajpur Parikrama marg, Vrindavan U.P.
Ph. 0565 2456411
Secretary: B.P. Paryatok Maharaja
Organiser: Paramananda das Brahmachari

Maha mantra for the different yugas (ages):

Satya yuga:

Narayana paraveda Narayana parakshara

Narayana paramukti Narayana paranagati

Treta yuga:

Ram Narayananta Mukunda Madhusudan

Krishna Keshava Kansare Hare Vaikuntha Vamana

Dwapara Yuga:

Hare Murare Madhukathebhare, Gopala Govinda Mukunda Saure

Yajnesh Narayana Krishna Vishnu, Nirashraya Ma Jagadish raksha

Kali Yuga:

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Panchatattva mantra:

Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda

Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura bhakta vrinda

No Comments