Viswa Vaishnab Raj Sabha 1931

Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha President His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Sree Chaitanya Math Sridham Mayapur Nadia Sir, The members of the Viswa Vaishnab Raj Sabha solicit...