News in Pictures

Shri Radhashyamsundar’s annakut darshan

by Gandharvika d.d. Shri Radhashyamsundar's annakut darshan on 23rd december 2015

Sri Sri Guru Gauranga Radha Govinda

Radha Govinda Trust - Vrindavan, Acarya: Srila Gopananda Bon Maharaja

Srila B.H. Bon Maharaja’s Suitcase

Pujari at Sri Radha Govinda Trust Vrindavan with Srila B.H. Bon Maharaja's Suitcase, which he used to travel to London to establish a temple...

Sri Sri Radha Krishna

  Munger Mandir - Vrindavan

Shri Shyamsundar ji disguised as a peacock

by Gandharvika d.d. Shri Shyamasundar ji going to meet Shrimati Radharani in the guise of a peacock