George Harrison at Radha Damodar Mandir, Vrindavan

George Harrison at Radha Damodar, Vrindavan

Chitralekha takes Aniruddha to Usha

Chitralekha takes Aniruddha to Usha
Bhagavata Purana, Nepal, c. 1750

Chappan Bhog Seva at Sri Sri Radha Ramana Mandir

Chappan Bhog Seva at Sri Sri Radha Ramana Mandir