New Murti of Srila Bhaktivinoda Thakur installed at Surabhi Kunja

New Murti of Srila Bhaktivinoda Thakur installed by Sree Saraswat Gaudiya Vaishnava sangha at Srila Bhaktivinoda Thakur's house in Surabhi Kunja.

No Comments