Vamana Avatara

 

Vamana Avatara
Jaipur, circa 1880

No Comments